مقاله نقش تعاونيهاي روستايي در بازاريابي محصولات کشاورزي مطالعه موردي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: نقش تعاونيهاي روستايي در بازاريابي محصولات کشاورزي مطالعه موردي استان فارس
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني روستايي
مقاله بازاريابي
مقاله محصولات كشاورزي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي بهاالدين
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زكريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي نقش شرکتهاي تعاوني روستايي استان فارس در بازاريابي محصولات توليدي اعضا و امكانات توسعه آن انجام گرفت. جامعه آماري مورد مطالعه شامل ۷۶۵ عضو تعاونيهاي روستايي در ۱۷ تعاوني است. اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل پرسشنامه از اعضاي تعاونيهاي منتخب شهرستانهاي شيراز، داراب، اقليد، کازرون و مرودشت در سال ۱۳۸۴به دست آمد. در اين مطالعه براي بررسي دقيق اثر ويژگيهاي اعضا بر تمايل به مشاركت در انجام امور بازاريابي و فروش محصولات از طريق تعاونيها، از روش تحليل تشخيصي استفاده شد.
بر اساس يافته ها مشخص گرديد که تعاونيهاي روستايي در زمينه بازاريابي محصولات توليدي اعضا نقش چنداني ندارند و توزيع کالاهاي مصرفي و برخي نهاده ها مانند کود مهمترين فعاليت آنها را تشکيل مي دهد؛ اما علي رغم اين نقش اندک تعاونيها، اغلب اعضا مايلند با توجه به امتيازاتي همانند دريافت قيمت بالاتر و فروش مطمئن، محصول خود را از کانال تعاونيهاي روستايي به فروش برسانند. يافته هاي تحقيق همچنين نشان داد که بيشتر اعضا به دليل نياز مالي، امکان نگهداري محصول و فروش آن پس از برداشت را ندارند و با توجه به حضور گسترده واسطه ها، بخش قابل ملاحظه اي از محصول اعضا قبل يا هنگام برداشت توسط اين گروه ها خريداري مي شود. مهمترين محدوديت تعاونيها در فعاليتهاي بازاريابي كمبود امكانات مالي و فيزيكي است. در پايان مقاله، پيشنهادهايي به منظور رفع محدوديتها ارايه شده است.