مقاله نقش تعاوني هاي مشاع در توسعه مناطق روستايي تحت پوشش: مطالعه موردي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۸۱ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: نقش تعاوني هاي مشاع در توسعه مناطق روستايي تحت پوشش: مطالعه موردي استان اصفهان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شركت هاي تعاوني مشاع
مقاله تعاوني هاي روستايي
مقاله توسعه روستايي
مقاله مطالعه موردي
مقاله اصفهان (استان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: برقي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله شناخت ارتباط و اثرگذاري شرکت هاي تعاوني مشاع بر توسعه مناطق روستايي در استان اصفهان است. بخش اصلي داده ها از نتايج سرشماري عمومي کشاورزي سال ۱۳۸۲ و همچنين آمار وقايع حياتي و امکانات روستايي سال ۱۳۸۲ معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان استخراج شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار استنباطي و توصيفي استفاده شد. نتايج تحليل آماري در مدل رگرسيون نشان داد که تعامل بسيار کمي بين شاخص هاي توسعه روستايي و شرکت هاي تعاوني مشاع وجود دارد، به گونه اي که اين شرکت ها فقط بر شاخص هاي امکانات روستايي، و همچنين بر شاخص ويژگي هاي شغلي و جمعيتي تاثيرگذار بوده اند. همچنين برازندگي به دست آمده در مدل معادلات ساختاري نشان دهنده عدم تاييد مدل در بررسي روابط شاخص هاي موجود بين دو مقوله است. به طور کلي از نتايج تحقيق استنباط مي شود که تعاوني هاي مشاع در توسعه اقتصادي و اجتماعي روستاهاي تحت پوشش موفق نبوده اند، از اين رو، پيشنهاد مي شود ادامه فعاليت اين تعاوني ها مورد بازنگري قرار گيرد.