مقاله نقش تعديل كننده راهبردهاي مقابله در رابطه بين ادراك بيماري، هموگلوبين گليكوزيله و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: نقش تعديل كننده راهبردهاي مقابله در رابطه بين ادراك بيماري، هموگلوبين گليكوزيله و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۱
مقاله ادراک بيماري
مقاله راهبرد مقابله
مقاله هموگلوبين گليکوزيله
مقاله کيفيت زندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازيان سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي احسان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رجب اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسي نقش تعديل كننده راهبردهاي مقابله در قالب سه راهبرد مقابله هيجان محور، تكليف محور و اجتنابي در رابطه بين ادراك بيماري با هموگلوبين گليكوزيله و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۱ بود.
مواد و روش ها: نمونه مورد بررسي شامل ۳۰۰ نفر (۱۷۲ دختر و ۱۲۸ پسر، با سن ۳۰- ۱۸ سال) از بيماران عضو انجمن ديابت ايران بودند. شركت كننده ها مقياس ادراك بيماري(IPQ) ، مقياس مقابله با موقعيت هاي استرس زا (CISS) و مقياس كيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت (D-39) را تكميل كردند. هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) از آخرين آزمايش بيماران استخراج شد.
يافته ها: تحليل رگرسيون گام به گام نشان دادند كه رابطه بين ادراك بيماري و هموگلوبين گليكوزيله تحت تاثير راهبرد مقابله تكليف محور قرار مي گيرد. هر سه راهبرد مقابله هيجان محور، تكليف محور و اجتنابي رابطه بين ادراك بيماري و كيفيت زندگي را تحت تاثير قرار دادند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، راهبردهاي مقابله، رابطه بين ادراك بيماري، هموگلوبين گليكوزيله و كيفيت زندگي را در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۱ تحت تاثير قرار مي دهند. يافته هاي اين مطالعه مي تواند در برنامه ريزي هاي پيشگيرانه و شناسايي افراد در معرض خطر عدم تبعيت از درمان و طراحي مداخله هاي درماني روانشناختي مفيد باشد.