مقاله نقش تعديل کننده عاطفه مثبت و منفي در پيوند ميان بي عدالتي سازماني و رفتارهاي مخرب کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: نقش تعديل کننده عاطفه مثبت و منفي در پيوند ميان بي عدالتي سازماني و رفتارهاي مخرب کارکنان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي عدالتي سازماني
مقاله رفتارهاي مخرب
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين نقش تعديل کننده عاطفه مثبت و منفي در رابطه ميان بي عدالتي سازماني و رفتارهاي مخرب بود.
روش: روش پژوهش همبستگي و جامعه آماري کارکنان دو شرکت توليدي شهرکرد در تابستان ۱۳۸۹ بود که از طريق نمونه گيري تصادفي ساده ۱۴۸ نفر انتخاب و سه پرسشنامه بي عدالتي، پرسشنامه عاطفه مثبت و منفي و پرسشنامه رفتارهاي مخرب در مورد آن ها اجرا و داده ها از طريق تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تحليل شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد عاطفه منفي رابطه بي عدالتي تعاملي را با خروج (ترک سازمان) تعديل مي کند. بدين معني که وقتي عاطفه منفي پايين است، بي عدالتي تعاملي ادارک شده با خروج (ترک سازمان) داراي رابطه مثبت معنادار است. اما در عرصه غفلت و اعتراض پرخاشگرانه، عاطفه مثبت و منفي رابطه بي عدالتي توزيعي را با اين بعد از رفتارهاي مخرب تعديل مي کند. بدين معني که در عاطفه مثبت و منفي پایين، بي عدالتي توزيعي ادراک شده، با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه داراي رابطه مثبت و معنادار است.
نتيجه گيري: لازم است براي جلوگيري از تمايل کارکنان به رفتارهاي مخرب و ترک سازمان از طريق راهبردهاي منطقي سطح بي عدالتي توزيعي و تعاملي در سازمان ها کاهش يابد.