مقاله نقش تعهد سازماني کارکنان در تسهيم دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: نقش تعهد سازماني کارکنان در تسهيم دانش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله تسهيم دانش
مقاله تعهد سازماني
مقاله قرارداد روان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: تيشه وردايم محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت حياتي دانش، در محيط پيچيده و متغير امروزي به عنوان منبعي در جهت بازسازي راهبردي يك سازمان بر كسي پوشيده نيست. دانش سازمان ها را قادر مي سازد دانايي را سريع تر و موثرتر از گذشته کسب نموده و به كار بندند، لذا مبنايي براي حفظ مزيت رقابتي پايدار فراهم مي آورد. عصر حاضر، عصر تحولات و تغييرات شگرف در فناوري است. عصري كه ساختار فكري آن آکنده از عمق بخشيدن به اطلاعات و توجه به مشاركت نيروي انساني خلاق و دانش گرا به جاي نيروي انساني عملكردي است. از اين رو، مديريت هوشيار بر آن است تا هرچه بيشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاري به نام دانش براي رويارويي و مقابله با عوامل عدم اطمينان، حفظ موقعيت، ايجاد خلاقيت و نوآوري جهت گسترش عرصه رقابتي خود برآيد. مطالعات مختلفي نشان داده اند که سطوح تعهدي که کارکنان نسبت به سازمانشان دارند، با نگرش ها و رفتارهاي مخالف آن ها از جمله تسهيم دانش ارتباط دارد. در اين مقاله سعي شده است تا ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و تسهيم دانش مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه اين مقاله نشان داد که سطوح بالاي تعهد سازماني با نگرش هاي مثبت کارکنان به تسهيم دانش مرتبط است. کارکناني که تعهد بيشتري به سازمان خود دارند مشارکت بيشتر و فعال تري در فعاليت هاي تسهيم دانش انجام مي دهند.