مقاله نقش تغييرات ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک ها در طول دامنه ها در فرسايش پذير شدن خاک هاي کوهستان ها (با تاکيد برفرسايش خندقي ): دامنه هاي شمال غربي سبلان (ازاهر تا مشکين شهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نقش تغييرات ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک ها در طول دامنه ها در فرسايش پذير شدن خاک هاي کوهستان ها (با تاکيد برفرسايش خندقي ): دامنه هاي شمال غربي سبلان (ازاهر تا مشکين شهر)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک
مقاله فرسايش خاک
مقاله فرسايش خندقي
مقاله عناصر دامنه اي
مقاله خاک کوهستان ها
مقاله دامنه هاي سبلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محدوده هاي کوهستاني ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک ها، متاثر از تفاوت در ويژگي هاي عناصر دامنه اي متفاوت است. عناصر دامنه اي علاوه بر تاثيرگذاري به اين ويژگي ها، به طور مستقيم و غيرمستقيم بر حساسيت فرسايش پذيري خاک ها نيز تاثير مي گذارند. به لحاظ تغييرات سريع در ويژگي هاي خاک ها در طول دامنه ها، توجه به تاثير اين تغييرات در ميزان فرسايش پذيري خاک ها و همچنين توجه به تمامي آنها در اعمال هر گونه اقدامات حفاظتي خاک از اهميت ويژه اي برخوردار است.
هريک از ويژگي هاي خاک، يعني بافت، ساختمان خاک، مقادير کربن آلي، ميزان هدايت الکتريکي، pH، رطوبت خاک متاثر از عناصر دامنه اي، به نحوي در فرسايش پذيري خاک ها و يا حاصلخيزي آنها موثرند. به لحاظ اهميت اين تاثيرات، با هدف بررسي فرسايش توده اي خاک در محدوده مطالعه شده، به عنوان يک منطقه کوهستاني (واقع در جغرافيايي ۳۸o 15’ تا ۳۸o 30’ عرض شمالي و ۴۷o 00’ تا ۴۷o 38’ طول شرقي، بين اهر و مشکين شهر). سعي شده است تا نقش عناصر دامنه اي در تعيين ويژگي هاي اصلي خاک و در نهايت در ميزان فرسايش پذيري آن مورد بررسي قرار گيرد. در اين مطالعه ابتدا با استفاده از نمونه هاي برداشت شده از بخش هاي مختلف منطقه، ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک ها در طول دامنه ها مورد تحليل قرار گرفته و با استفاده از روش هاي آماري، نقش عناصر دامنه اي در طويل شدن خندق ها بررسي شده است. نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد که نقش عناصر دامنه اي در تغيير ويژگي هاي شيميايي و فيزيکي و همچنين نقش طول دامنه در طويل شدن خندق ها تعيين کننده است.