سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی کنعانیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
سیدمحسن حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تهران
عباس آسیابانها – گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

توده نفوذی شکرناب جزء کوچکی از ماگماتیسم گسترده ترشیری در زون البرز می باشد.این توده که به صورت یک فاکولیت در داخل توف های سبز سازند کرج تزریق شده است، از لحاظ ترکیب سنگ شناسی متنوع بوده و از بخشهای مختلف گابرویی، مونزونیتی و سینیتی تشکیل شده است. مطالعات صحرایی و بررسی های پتروگرافی نشان می دهند که از بین سه عامل آلایش، ذوب بخشی و تفریق بلوری که می توانند در بروز تنوعات سنگ شناسی در توده های نفوذی نقش عمده ای را بازی نمایند، فرایند آلایش نقش چندانی در شتکیل انواع سنگ های توده نفوذی شکرناب نداشته است. از طرفی داده های ژئوشیمیایی ، به خصوص روند تغییرات عناصر نادر خاکی نشان می دهند که احتمال تشکیل توده نفوذی شکرناب بر اثر تفریق بلوری بیش از فرایند ذوب بخشی است.