مقاله نقش تكرار آوايي در انسجام واژگاني شعر عروضي فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: نقش تكرار آوايي در انسجام واژگاني شعر عروضي فارسي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام در زبان
مقاله انسجام واژگاني
مقاله باهم آيي متداعي
مقاله مولفه معنايي
مقاله شمول معنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامحسين زاده غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخي از نظريه هاي زبانشناسي امكانات مفيدي براي تحليل متون ادبي پيش مي نهند. يكي از اين نظريه ها، نظريه هاليدي است. در اين نظريه ارتباط معنايي، لفظي، نحوي يا منطقي جمله هاي يك متن انسجام ناميده شده است. از اين ديدگاه انسجام در زبان معيار عواملي دارد كه عبارت است از: ۱) ارجاع ۲) جايگزيني و حذف ۳) انسجام واژگاني ۴) ربط. نگارندگان اين مقاله به دليل اينكه درپي بررسي انسجام در زبان ادبي هستند يك عامل ديگر نيز به فهرست اين عوامل اضافه كرده اند: ۵) توازن نحوي. به علاوه به دليل گستردگي مطلب، نگارندگان تنها به بررسي فرايند انسجام بخشي قسمتي از انسجام واژگاني مي پردازند. منظور از انسجام واژگاني هماهنگي واژگان دو جمله با هم است. اين نوع انسجام در زبان ادبي به دو بخش باهم آيي معنايي و تكرار آوايي تقسيم مي شود. تكرار آوايي نيز به تكرار بيروني (وزن عروضي)، تكرار كناري (رديف، قافيه و سجع) و تكرار دروني (جناس، واج آرايي و…) تقسيم مي شود.