سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا والی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده بهداشت – گروه علوم مدیریت و اقتصاد ب
رامین روانگرد – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده بهداشت – گروه علوم مدیریت و اقتصاد ب

چکیده:

در سالهای اخیر در راستای ارتقا ء کیفیت سیستمهای ارا یه خدمات بهداشتی و درمانی، پیـشرفتهای شـگرفی صـورت پذیرفتـه است و تلاشهای بسیاری در زمینه توسعه فن آوریهای مختلف به منظـو ر تـشخیص دقیـق بیماریهـا، ارا یـ ه خـدمات مناسـب و دسترسی سریعتر به اطلاعات بیماران صورت گرفته است . یکی از روشهای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کلیه افراد جامعه به ویژه کسانی که در نقاط دوردست زندگی می کنند یا دچار سانحه شده اند و دسترسـی بـه خـدمات پزشـکان متخـصص را نداشته و یا توانایی جسمی برای مراجعه به پزشک را ندارند، تله مدیسین می باشد . تله مدیسین، مقوله ای نوین و گـسترده در حیطه سلامت و درمان می باشد که از نظر اقتصادی و فنی، امکان پذیر و قابل اجرا است . این روش، علم پزشکی را با فن آوری ارتباطات پیوند زده و باعث حذ ف بعد جغرافیایی در حوزه بهداشت و درمان و افزایش سطح سلامتی جامعه می گردد . مـدیریت بحران از تکنولوژیهای گوناگون برای انجام وظایف دشوار استفاده می کند . به طور مثال واکنش سریع به بحران با بـه کـارگیری اطلاعات و تکنولوژیهای ارتباط از راه دور امکان پذیر است . در طو ل دهه اخیر، ارتش و سازمانهای دولتی، بـه طـور فزاینـده ای کاربرد تله مدیسین را توسعه داده اند و آن را در وضعیت حقیقی یا شبیه سازی شده به کار برده اند . سیـستمهای سـاده بـرای کاربرد تله مدیسین در بحران می توانند مزایایی به همراه داشته باشند . چالش اصلی، هماهنگ نمـودن سیـستمهای ارتباطـاتی مناسب با برنامه پزشکی بحران است . چالش مهم دیگر، تفسیر و کنترل ماهرانه خلاصه اطلاعات کسب شده و انتقال نتایج حائز اهمیت به جایی که آنها مورد نیاز هستند می باشد . زیر ساختارهای ارتباط از راه دور، جابجایی اطلاعات را میان مکانهایی که از نظر جغرافیایی دور از یکدیگر هستند، حمایت می کنند . در انتقال اطلاعات با استفاده از تله مدیسین باید به نقش ماهواره هـا، فیبرهای نوری و سیستمهای بی سیم و شبکه جهانی اینترنت توجه کرد .