مقاله نقش تمركز فعاليتهاي اقتصادي در افزايش جمعيت كلانشهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: نقش تمركز فعاليتهاي اقتصادي در افزايش جمعيت كلانشهر تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد شهري
مقاله اشتغال
مقاله صنعت
مقاله خدمات
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهران به عنوان مركز و شهر اصلي و كانون اتخاذ تمام تصميمات و سياستهاي كلان و خرد كشور در زمينه هاي مختلف اداري، سياسي – اقتصادي و اجتماعي بوده است.اين تمركز سياسي سبب تمركز فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و… شد كه فرصتهاي شغلي متنوع و متعدد ايجاد گرديد و وجود فرصتهاي شغلي زياد جمعيت زيادي از سراسر كشور جذب نمود. حال اين مساله مطرح است كه بين تمركز فعاليتهاي اقتصادي و افزايش جمعيت شهر تهران چه ارتباطي وجود دارد. با توجه به مساله فوق سئوالات متعددي مطرح مي شود كه در اين مقاله به دو سوال محوري توجه مي شود
-۱ تمركز فعاليتهاي مختلف اقتصادي در استان و شهرستانهاي استان تهران به چه ميزاني است؟
-۲ تمركز فعاليتهاي اقتصادي چه تاثيري در افزايش جمعيت و توسعه كالبدي فيزيكي كلانشهر تهران داشته است؟
براي انجام پژوهش در اين مقاله از روش كتابخانه اي و مطالعه اسناد و مدارك از جمله، نتايج سرشماري هاي كشوري و غيره استفاده شده است. در ضمن از  spssو از معادله دو متغير (y= a+ bx) براي تحليل استفاده شده است.
نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بين ميزان تمركز فعاليتهاي اقتصادي (صنعت و خدمات) و افزايش جمعيت به سبب مهاجرت ها رابطه معني داري وجود دارد كه در اين رابطه سهم بخش خدمات نسبت به بخش صنعت بيشتر است.
افزايش جمعيت در كلانشهر تهران مشكلات متعددي مانند ترافيك – زيست محيطي و … ايجاد كرده است.
بايد علل آن مورد بررسي قرار گرفته تا با ريشه يابي آن بتوان برنامه هاي مناسبي براي كاهش مهاجرت جمعيت پيش بيني نمود.