مقاله نقش تنظيمي نيتريك اكسايد بر خواص الكتروفيزيولوژيك پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي – بطني قلب جدا شده خرگوش: نقش گيرنده هاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش تنظيمي نيتريك اكسايد بر خواص الكتروفيزيولوژيك پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي – بطني قلب جدا شده خرگوش: نقش گيرنده هاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيتريک اکسايد
مقاله مدل گره دهليزي – بطني ايزوله
مقاله آدرنرژيک
مقاله کولينرژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: داوريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پور سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سالكي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عارف
جناب آقای / سرکار خانم: شيرافكن احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بداغ آبادي فخري
جناب آقای / سرکار خانم: پورابوك منا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيزي شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات اخير نشان داد که سيستم نيتررژيک اثرات تنظيم کننده بر روي خواص الکتروفيزيولوژيک گره دهليزي – بطني دارد. هدف اين مطالعه، تعيين اثرات متغير نيتريک اکسايد (NO) بر روي خواص الکتروفيزيولوژيک گره دهليز – بطني جدا شده خرگوش و تحقيق بر روي نقش گيرنده هاي آدرنرژيک و کولينرژيک در مکانيسم اثرات است.
 روش ها: در آزمايشگاه ما، مدل آزمايشگاهي گره دهليزي – بطني جدا شده خرگوش (۲-۱٫۵ کيلو گرم) استفاده شد. پروتکل هاي تحريکي اختصاصي ريکاوري، تسهيل، خستگي و ونکباخ در حالت کنترل و دارو استفاده شدند. تعداد ۳۵ خرگوش به طور مساوي و تصادفي به ۵ گروه (n=7)، ۱) ال – آرژنين (L-Arg)، ۲) مهارکننده آنزيم نيتريک اکسايد سنتاز (L-NAME)، ۳) ال – آرژنين + ال – نيم، ۴) نادولول + ال – آرژنين (آنتاگونيست گيرنده هاي بتا) و ۵) آتروپين+ ال – آرژنين ( آنتاگونيست گيرنده هاي موسکاريني ) تقسيم شدند. نتايج به صورت ميانگين±خطاي استاندارد نشان داده شده است. سطح معنادار در حد p<0.05 انتخاب گرديد.
يافته ها: نتايج ما اثرات مهاري ال – آرژنين بر روي خواص پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي – بطني اشکار کرد. L – NAME نتوانست اثرات ال – آرژنين را بر روي خواص پايه و وابسته به سرعت از بين ببرد معهذا در غلظت بالا (۱۰۰ ميکرو مولار) خود اثر مستقيم مهاري در گره داشت. نادولول و اتروپين بترتيب توانستند اثرات نيتريک اکسايد را بر خواص پايه گره و بر روي پديده خستگي جلوگيري کنند.
نتيجه گيري: سيستم نيترژيک خواص الکتروفيزيولوژيک پايه و وابسته به سرعت گره دهليزي – بطني را از طريق گيرنده هاي سمپاتيک و پاراسمپاتيک متاثر ميکند.