سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
مسعود ملکی زاده – دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه سلولی و مولکولی، تهران، ایران
نجمه رنجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،دانشکده علوم، گروه ژنتیک، رشت، ایران
نسرین معتمد – دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه سلولی و مولکولی، تهران، ایران

چکیده:
هایRNA ، (mi RNAs) micro RNA غیرکد شونده کوچکی هستند که در تنظیم بیان ژن در مرحله بعد از رونویسی نقش دارند ودر تنظیم روندهای بیولوژی سلول مانند چرخه سلولی، آپوپتوز، رشد، تکثیر و متابولیسم دخالت دارندهدف: در این مطالعه اثر سیلیبینین بر بیان دوmicro RNAمهم و ژنهای هدف این دوmicro RNAدر رده سلولیMCF-7 سرطان سینه بررسی گردید روش : رده سلولیMCF-7 در حضور غلظتهای مختلفی از سیلیبینین کشت داده شد. سپس برای بررسی بقاء سلولی و آپوپتوز ازسنجشMTT assayو فلوسیتومتری با رنگPIاستفاده گردید. در نهایت بیانmicro RNAی miR- و ۱۵۵ miR-21 و ژن های هدف احتمالی آنها ، با استفاده از تکنیک Q-RT-PCRمورد بررسی قرار گرفت. از آنالیزIn silicoبرای پیشبینی اهداف احتمالیاستفاده گردید.نتیجه تحقیق : نتایج حاصل ازQ-RT-PCRنشان داد کهmicro RNAیmiR- و ۱۵۵ miR-21 در سلولهای تیمار شده با سیلیبینین در مقایسه با سلولهای کنترل کاهش بیان داشت. پیشبینیهای بیوانفورماتیکی نشان داد که چندین ژن دخیل در مسیر آپوپتوز از اهداف احتمالی این دوmicro RNAاست.نتایج حاصل ازQ-RT-PCRنشان داد که ژنهایCasp- و ۹ Apaf-1 در سلولهای تیمار شده دارای افزایش بیان است.با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد میشود که سیلیبینین نقش تنظیمی بربیان ژنهای دخیل در آپوپتوز همراه با کاهشmiRNAهای آنتی آپوپتیک مانند miR- و ۱۵۵ miR-21 در رده سلولیT47Dدارد. همچنین به نظر میرسد که سیلیبینین مسیرهای آپوپتوز را با افزایش بیان چندین ژن از جملهCasp-1 و ۹ Apaf القاء میکند