مقاله نقش توجه به ظاهر در انجام رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پوست بر اساس تئوري انگيزش محافظت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۷۰ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: نقش توجه به ظاهر در انجام رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پوست بر اساس تئوري انگيزش محافظت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه به ظاهر
مقاله سرطان پوست
مقاله رفتارهاي پيشگيري كننده
مقاله تئوري انگيزش محافظت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: باقياني مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوربالا محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي محمودآباد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دايا احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پوست شايعترين نوع سرطان در شهر يزد مي باشد. دوران كودكي و نوجواني يك زمان مهم و ويژه براي پيشگيري از سرطان پوست در آينده است. هدف مطالعه حاضر بررسي نقش توجه به ظاهر در انجام رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پوست بر اساس تئوري انگيزش محافظت است.
روش اجرا: شركت كننده هاي اين مطالعه مقطعي، شامل ۳۶۰ دانش آموز دختر مقطع دبيرستان از ۴ دبيرستان شهر يزد بود. داده ها از طريق پرسشنامه خود گزارشي جمع آوري گرديد و با استفاده از نرمافزار آماري SPSS و آزمون هاي آماريANOVA ، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه بين توجه به ظاهر با سازه هاي حساسيت درك شده، شدت درك شده، خودكارآمدي، كارآمدي پاسخ، انگيزش محافظت و رفتار همبستگي مثبت در سطح ۰٫۰۱ وجود داشت. ميزان پيشگويي رفتارهاي محافظت كننده به وسيله سازه هاي حساسيت درك شده، شدت درك شده، خودكارآمدي، كارآمدي پاسخ، انگيزش محافظت، هزينه هاي پاسخ و توجه به ظاهر ۰٫۵۶ بود كه در اين ميان نقش حساسيت درك شده (۰٫۱۲۰=b) بيش از ساير متغيرها بود. همچنين ميزان پيشگويي رفتارهاي محافظت كننده به وسيله سازه انگيزش محافظت ۴۱% بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه اثربخشي تئوري انگيزش محافظت را در پيشگويي رفتارهاي پيشگيري كننده از سرطان پوست و اهميت توجه به ظاهر در انجام رفتارهاي پيشگيري كننده سرطان پوست در شركت كنندگان را تاييد مي كند.