مقاله نقش توسعه شادي و نشاط در افزايش روحيه حماسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: نقش توسعه شادي و نشاط در افزايش روحيه حماسي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادي
مقاله نشاط
مقاله روحيه حماسي
مقاله رضايت از زندگي
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باصري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شادي يکي از مهم ترين هيجانات انساني است، اگر هيجانات را به شش دسته خشم، ترس، تنفر، تعجب، ناراحتي و شادي تقسيم کنيم، شادي اساسي ترين هيجاني است که افراد در پي دستيابي به آن مي باشند زماني که به صورت دروني احساس مثبت مي کنيم، شيوع شادي در رگهاي زندگي، منجر به احساس خوشايندي زندگي ميگردد. همچنين شادي و نشاط از متغيرهايي تاثيرگذار اجتماعي است و به عنوان يک متغير پيشبين بر روي متغيرهاي ديگري تاثير ميگذارد. در اين مقاله به ارزيابي ميزان تاثير اين متغير بر روحيه حماسي مردم ايران ميپردازيم.
روش: اين مطالعه با استفاده از روش مطالعات توصيفي از نوع همبستگي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روايي و پايايي آن مورد تائيد قرار گرفته است به ارزيابي ارتباط بين متغيرهاي مورد نظر در جامعه ايراني نموديم. جامعه آماري اين مطالعه کليه افراد بالاي ۱۵ ساله ايراني بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از يازده استان کشور انتخاب و مورد نظرخواهي قرار گرفتند.
نتايج: نشان داد که ميزان نشاط و شادابي مردم ايران در حد متوسط ۵۶٫۱۹ از ۱۰۰ نمره مي باشد و بين اين متغير و روحيه حماسي مردم ايران رابطه همبستگي مثبت معنادار معادل ۰٫۳۴ وجود دارد.
بحث: نتايج حاکي از آن است که نشاط و شادابي به خودي خود، و بدون همراهي با نفرت و ساير هيجانات منفي، ميتواند روحيه حماسي مردم را فزوني بخشد. چون روحيه، نوعي خلق است که با شادابي همراه است. افزون بر آن، شادابي موجب نوعي تغييرات عصبشناختي و اندوکريني تغيير در غدد درون ريز ميشود که آمادگي توان افراد براي فعاليت و دفاع از خود را افزايش مي دهد.