سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جعفری قریه علی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامعباس کاظمی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

افزایش سریع وسعت و جمعیت شهر مشهد در طی چند دهه گذشته از یک طرف سبب برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی شده و از طرف دیگر تخلیه فاضلاب شهری به سفره آب زیرزمینی آلودگی سفره آبرفتی زیر شهر مشهد را به همراه داشته است . مطالعه حاضر نشان میدهد که غلظت نیترات در برخی از قسمتهای شهر به خصوص در مناطق با بافت خاک درشتدانه به چند برابر حد مجاز رسیده است . همچنین غلظت یونهای فسفات حداکثر به ۲/۷۲ میلیگرم در لیتر میرسد که نشاندهنده آلودگی سفره آب زیرزمینی با فاضلاب خانگی میباشد . نتایج تجزیه میکروبی نیز نشاندهنده افزایش میزان کلیفورم به حداکثر ۱۷۰ کلیفورم مدفوعی در صد میلیلیتر میباشد . با توجه به اینکه بیشتر چاههای آلوده در محدوده گسترش شهر در طی سالهای ۱۳۶۵-۱۳۷۵ قرار دارند به نظر میرسد آلودگی سفره از سال ۱۳۶۵ به بعد تشدید شده است