مقاله نقش توکسين سراتوالمين در بيماري زايي و بقاي دو گونه قارچ Ophiostoma ulmi و Ophiostoma novo-ulmi (عاملين بيماري مرگ هلندي نارون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: نقش توکسين سراتوالمين در بيماري زايي و بقاي دو گونه قارچ Ophiostoma ulmi و Ophiostoma novo-ulmi (عاملين بيماري مرگ هلندي نارون)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرگ نارون
مقاله سراتوالمين
مقاله جوانه زني اسپور
مقاله بيماري زايي
مقاله ملج
مقاله Ophiostoma ulmi ،O. novo-ulmi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقي ميرمعصوم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني پور نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سراتوالمين مهم ترين توکسين عامل قارچي بيماري مرگ هلندي نارون است و مقدار آن يکي از مهم ترين عوامل تفکيک دو گونه Ophiostoma ulmi و Ophiostoma novo-ulmi مي باشد. با توجه به اين که گونه O. novo-ulmi در مقايسه با گونه O. ulmi از شدت بيماري زايي بيشتري برخوردار است، در اين تحقيق سعي شده است تا با اندازه گيري مقادير سراتواُلمين جدايه هاي عامل بيماري و مقايسه با ميزان بيماري زايي و توان جوانه زني اسپور آن ها تحت شرايط خشکي، نقش توکسين مزبور در بيماري زايي عامل بيماري مورد بحث قرار گيرد. براي اين منظور ميزان توکسين سراتواُلمين جدايه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۴۰۰ نانومتر و به صورت شاخص توليد سراتوالمين محاسبه شد. همچنين ميزان جوانه زني اسپورها در شرايط تنش رطوبتي ۵، ۱۰ و ۱۵ روزه محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که جدايه هاي گونه مهاجم O. novo-ulmi مقادير بسيار بيشتري از اين توکسين در مقايسه با جدايه هاي O. ulmi توليد مي کنند، ولي رابطه مشخصي بين ميزان برگ ريزي و پژمردگي نهال هاي ملج (Ulmus glabra Huds.) و توليد توکسين در جدايه هاي گونه O. novo-ulmi مشاهده نشد و اين در حالي است که بين ميزان جوانه زني اسپورها در شرايط تنش رطوبتي و توليد توکسين همبستگي کاملا مثبت و معني داري وجود داشت. نقش توکسين سراتوالمين در بيماري زايي عاملين بيماري مرگ نارون پيچيده مي باشد.