سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش برجسته – کارشناس ارشد تکتونیک سازمان آب و برق خوزستان معاونت کل امور آب دفتر فنی و مهندسی طرح های توسعه منابع آب

چکیده:

بررسی سیستمهای شکستگی توده سنگ بعنوان یکی ازویژگیهای مهم ژئومکانیکی درمطالعات سدسازی دارای اهمیت فراوانی است این بررسی میتواند وضعیت توده سنگ را ازنظر مقاومت آبگذری و تراوایی مشخص نماید مطالعات گوناگون تکتونیکی و زمین شناسی ساختمان وجود ارتباط بین نوع و تعداد سیستم درزه های گسترش یافته درسنگ بامقدار نوع و سوگیرش نیروهای تکتونیکی وارد برهرمنطقه را اشکا رنمودها ست همچنین هندسه سیستم های شکستگی زمان تشکیل آنها و رابطه آنها باساختارهای دیگر میتواند کاملا ناشی ازتکتونیک ناحیه ای باشد ازدیدگاه زئوتکنیک شناسایی انواع درزه ها و تفکیک دسته های گوناگون آنها ازنظر زایشی و نیز نوع موادپرکننده آنها کمک زیادی به تعیین مقدارمقاومت سنگ و نیز قابلیت آبگذری و تراوایی خواهد کرد بررسیهای زمین شناسی شامل مطالعه سیستم های درزه موجود درتکیه گاه های سد مخزنی سنته واقع دراستان کردستان نشان داده است که سیستم شکستگی های عمده ناحیه ای درتشکیل انواع سیستم درزه و تزریق مواداذرین به درون آنها نقش چشمگیری داشته است رسم نمودارهای قطبی و کنتوری سیستم درزه ها برروی شبکه اشمیت دودسته درزه اصلی را نمایان تر کردها ست که یکی درراستای گسل شمال شرقی – جنوب غربی موجو درمنطقه ود یگری درجهت عمود برآن است