مقاله نقش جنسيت در ساختار عاملي اسکيزوتايپي در نوجوانان تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: نقش جنسيت در ساختار عاملي اسکيزوتايپي در نوجوانان تبريز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوتايپي
مقاله اسکيزوفرنيا
مقاله تحليل عاملي
مقاله جنسيت
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنسيت در تحليل هاي عاملي اسکيزوتايپي متغيري مهم به شمار مي آيد، زيرا مي تواند پاسخ افراد به پرسش نامه هاي اسکيزوتايپي را تحت تاثير قرار دهد. هدف اين پژوهش بررسي ساختار عاملي اسکيزوتايپي در نوجوانان،با جداسازي جنسيتي است.
پژوهش به صورت يک بررسي زمينه يابي از نوع مقطعي انجام شد. جامعه آماري پژوهش را همه دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان، که در سال تحصيلي ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹ و در پنج منطقه شهر تبريز مشغول به تحصيل بودند، تشکيل مي دهد و نمونه پژوهش نيز دربرگيرنده ۴۰۰ نفر است، که به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.
تحليل عاملي به روش تحليل سازه هاي اصلي سه عامل را براي پسران (به ترتيب، تجارب ادراکي غيرعادي، انديشه پردازي پارانوييد/ اضطراب اجتماعي، و تفکر سحرآميز) و سه عامل رانيز براي دختران (به ترتيب، تجارب ادراکي غيرعادي، تفکر سحرآميز، و انديشه پردازي پارانوييد/ اضطراب اجتماعي) پيش نهاد کرد، پس تفاوت هاي ساختاري ميان دو جنس در نشانه شناسي اسکيزوتايپي وجود ندارد.
نتايج نشان مي دهد دو گروه در نشانه شناسي مربوط به تجارب ادراکي غيرعادي با هم تفاوت ندارند، ولي به لحاظ الگوهاي باليني و نشانه شناسي مربوط به عامل هاي انديشه پردازي پارانوييد/ اضطراب اجتماعي و تفکر سحرآميز تفاوت هاي جنسي وجود دارد.