مقاله نقش جنسيت مترجم در صحت ترجمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: نقش جنسيت مترجم در صحت ترجمه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله صحت
مقاله بي زبان بودن
مقاله مودب بودن
مقاله حاکميت
مقاله معيار
مقاله ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافي اناري سالار
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي مليحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، تعيين نقش جنسيت مترجم در صحت ترجمه و نيز دريافت اين مطلب است که آيا تفاوت عمده اي ميان ترجمه هاي مترجمان زن و مرد از حيث صحت ترجمه وجود دارد يا خير. براي رسيدن به اين مهم، دو رمان انگليسي و دو ترجمه از هر يک که يکي توسط مترجمي زن و ديگري توسط مترجمي مرد انجام شده بود، انتخاب شد. واحد ترجمه براي تجزيه و تحليل در اين تحقيق، جمله ساده کامل در نظر گرفته شد. بدين ترتيب که هر يک از ترجمه ها، جمله به جمله، با متن مبدا مقايسه شده و بر پايه طبقه بندي هايي مشخص، ترجمه هاي نامناسبي که بر درک متن مبدا و در حقيقت بر صحت ترجمه، تاثيرگذار بودند، استخراج شدند. شمار مجموع ترجمه هاي نامناسب مشاهده شده در هر گروه، براي مترجمان زن و مرد، محاسبه شد. پس از تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برخي محاسبات آماري، مشخص شد که تفاوت عمده اي ميان ترجمه هاي مترجمان زن و مرد از لحاظ صحت ترجمه وجود ندارد؛ بدين سان، پاسخي منفي براي سوال تحقيق به دست آمد و محقق توانست فرضيه صفر تحقيق خود را مبني بر نبود تفاوت هاي جنسيتي در صحت ترجمه، ميان ترجمه مترجمان زن و مرد، به اثبات رساند.