سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده منور یزدی – هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه الزهراء
سیمین حسینیان – هیات علمی گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه الزهراء
شقایق زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

انتظارو هیجان پی بردن به جنسیت کودکقبل از تولد موضوعی بوده استکه از دیرباز تا چندی پیشبرای والدین واطرافیان توصیف ناپذیر بود. همین انتظار آمادگی افراد را جهت پذیرش نوزاد جدید زیاد می نمود. گرچه سوگیریافراد در مورد حالات مادر در زمان بارداری حدس هایی در مورد جنسیت نوزاد را رشد میداد, اما جنسیت نوزاد به محض تولد مشخص می گردید. اگر پسر بود با توجه به صفات و هنجار جامعه (کلیه صفات مطلوب)از تولدش خوشحال می شدند و اگر دختر بود با یکمکث کوتاه خوش آمد می گفتند. در زمان حاضر هم گرچه از طریق آزمایش ها و عکسبرداری ها جنسیت مشخص می شود و آن حالت انتظار را ندارد باز هم به نحو دیگری مادر حامله مورد محبتو تشویق/بی اعتنایی و شاید ملامتقرار می گیرد. چرا جنسیتنوزاد در جوامع در حال پیشرفت اینقدر حایز اهمیت است؟ امروزه در جوامع پیشرفته و تعداد محدودی هم کشور های در حال پیشرفت, فرق چندانی بین پسر و دختر دیده نمی شود. احتمالا آنچه که سبب تفاوت ها می گردد نگرش های اجتماعی و شیوه های مختلف رفتاری با نوزاد است که موجب رشد تقشجنسیتی در نوزاد می شود,که این نقشممکن استهمسو با جنسیت آنان باشد