سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا مشکی – کارشناس جنگلداری

چکیده:

بحث توسعه پایدار درسالهای اخیر بصورت یک بحث اساسی و پایه درمحافل و مجامع مختلف علمی مطرح بوده است و متخصصان علوم مختلف سعی می دارند رابطه علم خود را با این مفهوم روشن ساخته و همگام با آن حرکت کنند. توسعه پایدار در حقیقت بوجود اوردن یک زمینه مساعد می باشد که علوم مختلف بتوانند در کنار هم و در اثر هم زیستی با هم جامعه را به سوی ایده ال های توافق شده حرکت داده و باعث ایجاد جنبش و پویایی در بخشهای مختلف جامعه بشوند دراین میان نقش جنگلها به عنوان بخشی از محیط زیست اطراف ما در مسئله توسعه پایدار یک نقش اساسی وانکار ناپذیر است ولی قبل از این کهبه بحث توسعه پایدار جنگلها پرداخته شود و حدود و مرزها و یا بهعبارتی خطوط قرمز توسعه پایدار درمورد جنگلها شرح داده شود لازم است پیش زمینه ها و شالوده اصلی بحث توسعه پایدار مشخص شود و سپس با توجه به این اصول بحث توسعه پایدار در جنگل مورد بررسی قرارگیرد . اولین مفهومی که دراین زمینه مطرح است مفهوم رشد می باشد رشد را می توان در یک عبارت به معنای افزایش کمیت یک جانبه معنا کرد به عنوان مثال وضعیت بهداشتی در یک شهر از سالی به سال دیگر بهتر شده و رضایت بخش تر می شود حال انکه مفهوم توسعه یک مفهوم عمیق تر و گسترده تر می باشد. توسعه به معنای افزایش کمیت و کیفیت چند جانبه است.