مقاله نقش جهت گيري هاي ارزشي و علاقه به پول بر باور به عدالت دنيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در اخلاق در علوم و فناوري از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: نقش جهت گيري هاي ارزشي و علاقه به پول بر باور به عدالت دنيا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور به دنياي عادلانه
مقاله باور به دنياي ناعادلانه
مقاله علاقه به پول
مقاله جهت گيري ارزشي
مقاله زنان و مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: باور به عدالت با ارزش هاي اخلاقي و انساني به دلايل مختلفي در هم تنيده شده است. در عين حال علاقه افراد به مسايل اقتصادي و مادي نيز مي تواند جهت گيري باورهاي انسان ها را از حضور يا عدم حضور عدالت در دنيا تعيين نمايد. پژوهش حاضر با هدف تحليل اكتشافي رابطه جهت گيري هاي ارزشي و علاقه  به پول با باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه در بين زنان و مردان در اصفهان به مرحله اجرا در آمد.
روش كار: از جامعه آماري ساكنان شهر اصفهان، تعداد ۷۰۰ نفر به شيوه نمونه گيري چند مرحله اي براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع تحليل مسير (از زمره پژوهش هاي همبستگي) بود. پرسشنامه هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه ۲۰ سوالي باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه، پرسشنامه ۱۷ سوالي علاقه مندي به پول (با چهار زير مقياس اهميت، موفقيت، برانگيزانندگي و غني بودن) و پرسشنامه ۲۰ سوالي جهت گيري ارزشي (با چهار زير مقياس گرايش به نفع همگاني، پيشرفت، قدرت و نيك خواهي) بود. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از تحليل مسير مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاكي از آن بود كه بر باور به دنياي عادلانه مردان، موفقيت، گرايش به نفع همگاني و نيك خواهي و بر باور به دنياي عادلانه زنان، موفقيت و پيشرفت داراي ضريب مسير مستقيم معنادار (۰۱/P<? يا ۰۵/?>P) هستند. اما يافته ها در باب باور به دنياي ناعادلانه مردان و زنان حاكي از آن بود كه بر باور به دنياي ناعادلانه مردان، فقط گرايش ارزشي نيك خواهي و بر باور به دنياي ناعادلانه زنان، فقط اهميت، موفقيت و برانگيزانندگي پول داراي ضريب مسير معكوس و معنادار (۰۱/?>P يا ۰۵/?>P) هستند.
نتيجه گيري: شواهد حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که در مردان جهت گيري هاي ارزشي و علاقه به پول با باور به دنياي عادلانه و ناعادلانه داراي روابطي متفاوت از همين روابط در زنان است. تلويحات مسيرهاي به دست آمده در قالب نمودار مسير مورد بحث و نتيجه گيري قرار گرفته است.