مقاله نقش حافظه كاري در جمع ذهني كودكان پيش دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: نقش حافظه كاري در جمع ذهني كودكان پيش دبستاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه کاري
مقاله حساب ذهني
مقاله کودکان
مقاله مسايل استاندارد و غيراستاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفلاح پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسين رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مولفه هاي حافظه كاري (مجري مركزي، مدار آوايي و بخش ديداري – فضايي) در عملكرد جمع ذهني كودكان پيش دبستاني انجام شد.
روش: ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر پيش دبستاني مدارس ابتدايي شهر زنجان با دامنه هوشي ۱۱۵-۱۰۰ به صورت تصادفي انتخاب و با تكاليف فراخناي ارقام وارونه، فراخناي ارقام مستقيم، فراخناي كرسي و مسايل جمع ذهني (استاندارد و غيراستاندارد) با ارايه به شكل كلامي و غيركلامي مورد آزمون قرار گرفتند.
يافته ها: طبق نتايج تحليل آماري با استفاده از روش همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون، فراخناي ارقام وارونه (مجري مركزي) با عملكرد در مسايل كلامي غيراستاندارد و فراخناي ارقام مستقيم (مدار آوايي) با عملكرد در مسايل كلامي استاندارد رابطه داشتند. هيچ-كدام از مولفه هاي حافظه كاري با عملكرد در مسايل غيركلامي رابطه نداشتند.
نتيجه گيري: مجري مركزي در مورد مسايل غيراستاندارد كه نياز به بازداري اطلاعات نامربوط و محرك هاي مزاحم دارد نقش مهمي در كنترل توجه ايفا كرده و عملكرد را به حداكثر مي رساند. اما در مورد مسايل استاندارد كه چنين ضرورتي وجود ندارد و فقط نيازمند نگهداري اعداد و درخواست هاي مساله است، مدار آوايي نقش مهمي ايفا مي كند.