مقاله نقش حجم خزانه آنتي اکسيدان هاي محلول در آب و پرولين در محافظت از غشاهاي سلولي در تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: نقش حجم خزانه آنتي اکسيدان هاي محلول در آب و پرولين در محافظت از غشاهاي سلولي در تنش خشکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله اسکوربات
مقاله تنش خشکي
مقاله گلوتاتيون
مقاله غشاي سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سلطانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آلياري هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر تنش خشکي بر عملکرد گندم، ارقام آذر ۲، الوند و زرين انتخاب و به روش هيدروپونيک پرورش يافتند. گياهچه هاي گندم حاصل تا مرحله ۳ ۲ برگي با محلول هوگلند ۵۰% و سپس با محلول کامل آن تغذيه شدند. در مرحله ۵ ۴ برگي، گياهچه ها به مدت ۱۰ روز در پتانسيل هاي اسمزي ۴, ۸ و ۱۲ بار حاصل از پلي اتيلن گليکول ۸۰۰۰ قرار گرفتند. از محلول هوگلند کامل نيز به عنوان شاهد استفاده شد. سپس از گياهچه ها نمونه هاي برگي تهيه و ميزان کل آنتي اکسيدان هاي محلول در آب اسکوربات و گلوتاتيون، شکل احياي آنها, پرولين و پراکسيداسيون ليپيدي (معيار ارزيابي آسيب به غشاهاي سلولي) اندازه گيري شد. نتايج حاصل نشان داد که در رقم آذر ۲ ميزان اسکوربات کل افزايش يافته و گلوتاتيون کل در سطح ۱۲ بار نسبت به شاهد کاهش داشت. درحاليکه در ارقام الوند و زرين با افزايش شدت تنش اسمزي ميزان اسکوربات کاهش يافت و گلوتاتيون کل ثابت ماند. اما شکل احياي هر دو آنتي اکسيدان در هر سه رقم با افزايش شدت تنش اسمزي کاهش يافت. در بين ارقام مورد بررسي همواره رقم آذر ۲ از مقدار بيشتر اسکوربات و گلوتاتيون نسبت به دو رقم ديگر برخوردار بود. بعلاوه در رقم آذر۲ با افزايش شدت تنش اسمزي تجمع پرولين بيشتر از دو رقم ديگر صورت گرفت. اين عوامل همگي منجر به افزايش تحمل تنش اسمزي حاصل از پلي اتيلن گليکول ۸۰۰۰ در رقم آذر ۲ نسبت به دو رقم ديگر گرديد. نتايج نشان داد که ميزان آنتي اکسيدان هاي اسکوربات و گلوتاتيون و پرولين با پراکسيداسيون ليپيدي رابطه منفي دارد.