سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
فریده صفایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه
زهره ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه
شادی شفیع نیا – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه ازاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:
در پژوهش حاضر، میزان رضایتمندی شهروندان شهر کرمانشاه از پارک- های (شیرین ، لاله ، فدک ، معلم ) که به صورت محله ای انتخاب شده بودند و همینطورتبیین پایداری در این پارکها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی ١٠٠ نفر از شهروندان شهر کرمانشاه بود که در طول ساعات مختلف در این پارکها حضور داشتند، که در هر پارک تعداد ٢۵ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده- ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روائی و پایائی آن مورد تأیید قرار گرفت. در پایان دادههای به دست آمده با استفاده از آزمونهای t گروهی و آزمون مجذور کای (خیدو) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که رضایتمندی شهروندان شهر کرمانشاه از پارکهای مورد مطالعه در سطح نسبتاً بالایی است. همینطور نتایج به دست آمده نشان میدهد که اختلاف معنی داری در میزان رضایتمندیشهرونداناز پارکهای مورد مطالعه وجود دارد، که رضایت شهروندان از پارک لاله بیشتر از پارکهای دیگر است و میزان رضایت آنها از پارک فدک کمتر از پارکهای دیگر است. در ادامه به بررسی حس مکان و پایداری در این پارکها نیز پرداخته شد، که نتایج به دست آمده نشان می دهدکه این پارکها از نظر حس مکان و پایداری در حد نسبتاً بالایی هستند