مقاله نقش حفاظتي پلي آمين ها در برابر شوك گرمايي در رشد دانه رست هاي سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: نقش حفاظتي پلي آمين ها در برابر شوك گرمايي در رشد دانه رست هاي سويا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي آمين ها
مقاله دانه رست ها
مقاله سويا
مقاله شوک گرمايي
مقاله ليزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: عموآقايي ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: شارقي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سويا گياهي گرما دوست است، اما دماهاي بالاتر از ۴۰ درجه از تندش بذر آن جلوگيري مي نمايد. در اين پژوهش، اثر حفاظتي پلي آمين هاي خارجي (پوترسين، اسپرميدين و اسپرمين) در برابر شوک گرمايي در دانه رست هاي سويا رقم سحر بررسي شد. در کنار آزمايش اصلي، تاثير اسيد آمينه ليزين در برابر شوک گرمايي در شرايط کاملا مشابه با پلي آمين ها بررسي شد تا مشخص گردد که تغييرات فاکتور هاي رشد در برابر پلي آمين ها يک اثر اختصاصي است يا تنها، اثر يک منبع نيتروژن آلي است که توسط اسيد آمينه ليزين نيز قابل تقليد است. نتايج نشان داد كه شوک گرمايي موجب کاهش رشد گرديده، پيش تيمار پوترسين و اسپرميدين موجب افزايش تحمل گرمايي و بازيابي رشد مي شود. پيش تيمار همزمان بازدارنده دي فلورو متيل ارنيتين و پوترسين موجب کاهش اثر مهاري بازدارنده و بازيابي رشد گرديد. پيش تيمار ليزين در حالت شوک گرمايي اختلاف معني داري را با گروه شاهد در اين حالت نشان نداد. بنابراين، اسيد آمينه ليزين به عنوان يک منبع نيتروژن نتوانسته نقش حفاظتي در برابر شوک گرمايي ايفا نموده، موجب بازيابي رشد گردد، در حالي که پلي آمين هاي پوترسين و اسپرميدين موجب بازيابي رشد دانه رست ها پس از شوک گرمايي شده است.