سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
رضا یوسفی حاجی آباد – استادیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداریف دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده:
در میان متغیرهای موثر بر رشد اقتصادی از نظر اقتصاددانان، نقش و جایگاه سرمایه و سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد. اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی به تدریج در حال افزایش است و سرمایه گذاری خارجی اعم از مستقیم و غیرمستقیم اثر گذارترین نقش را بر رشد اقتصادی کشورها در عرصه اقتصاد ایفا می نماید. بی گمان یکی از شیوه های حمایت از سرمایه گذاری خارجی این است که قانونگذار با ایجاد بسترهای حمایت های قانونی مناسب و کارا، سرمایه گذاران خارجی را به ورود سرمایه در بخش تولیدی و انتقال فناوری های نوین ترغیب کند. بنابراین، یک نظام مالکیت فکری متعادل و کارآمد می تواند به کشوها کمک کند تا توانایی مالکیت فکری را به عنوان ابزار قدرتمند برای رشد اقتصادی بشناسند. نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان به نرخ نواوری و موجودی دانش جهانی بستگی دارد و حفاظت از حقوق مالکیت فکری می تواند با ترغیب آنها رشد اقتصاد جهانی را افزایش دهد. درحال حاضر در کشور ما، مقررات خوبی در زمینه حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حمایت از اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری وجود دارد. اما بی شک برای هماهنگی با جامعه جهانی و برخورداری از سهم بیشتری از سرمایه گذاری ها ضروری است که قوانین مربوطه روز آمد شده و نهاد مدیریتی خاصی جهت مدیریت دارائیهای فکری پایه ریزی شده که متولی جنبه های مختلف حمایت از این دارایئها باشد. همچنین الحاق ایران به موافقت نامه جنبه های تجاری حقو مالکیت فکری می تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه رشد و توسعه پایدار اقتصادی در طولانی مدت گردد.