مقاله نقش حمايتهاي اجتماعي در كيفيت زندگي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: نقش حمايتهاي اجتماعي در كيفيت زندگي سالمندان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله سالمندان
مقاله پرسشنامه ليپاد
مقاله پرسشنامه حمايت اجتماعي نوربك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور فردين
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره فروزان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلريان اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: سالمندي دوران حساسي از زندگي بشر است. توجه به نيازها و مسايل آن از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. يكي از حوزه هاي نيازمند توجه بيشتر در زندگي سالمندان، كيفيت زندگي آنان و عوامل موثر بر آن مي باشد. كيفيت زندگي در سالمندان به معناي تاكيد بيشتر بر سياست اجتماعي و اصلاح اهداف اجتماعي است. اين مطالعه بر آن است تا ضمن تعيين وضعيت كيفيت زندگي سالمندان به بررسي نقش حمايت هاي اجتماعي در اين زمينه بپردازد.
روش: اين تحقيق از نوع علي ـ مقايسه اي مي باشد كه اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه هاي كيفيت زندگي مخصوص سالمندان (ليپاد) و پرسشنامه حمايت اجتماعي نوربك (NSSQ) در يك نمونه ۱۰۰ نفري از سالمندان منطقه ۲ تهران جمع آوري شده است و براي تحليل داده ها از آزمونهاي رگرسيون و ضريب همبستگي استفاده شده است.
يافته ها: نمرات كيفيت زندگي مردان سالمند در دامنه۷۲ – ۲۸ با ميانگين (SD=13.83) و نمرات كيفيت زندگي زنان سالمند در دامنه ۷۰-۲۷ با ميانگين (SD=12.50) قرار دارند. همچنين با استفاده از آزمون همبستگي مشخص شد كه بين انواع حمايت اجتماعي (عاطفي، ساختاري، كاركردي، مادي) و كيفيت زندگي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد (p<0.05). با انجام تحليل رگرسيون چندگانه و وارد شدن انواع حمايت هاي اجتماعي به مدل، مشخص شد كه حمايتهاي عاطفي و ساختاري پيش بيني كننده هاي معنادار كيفيت زندگي سالمندان مي باشند.
نتايج: حمايت عاطفي، بيشترين تاثير را بر كيفيت زندگي سالمندان داشت و انواع حمايت اجتماعي بيشترين همبستگي را با بعد اجتماعي كيفيت زندگي داشتند. بنابراين توجه به عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در سالمندان، از جمله حمايت هاي اجتماعي از اهميت شاياني برخوردار است.