مقاله نقش حمايتهاي اجتماعي در کاهش اضطراب و افسردگي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: نقش حمايتهاي اجتماعي در کاهش اضطراب و افسردگي سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله اضطراب
مقاله سالمندان
مقاله حمايت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور فردين
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره فروزان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: خدمتي اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به منظور نقش انواع حمايت هاي اجتماعي در کاهش اضطراب و افسردگي سالمندان انجام گرفته است.
روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع مطالعات علي مقايسه اي است که اطلاعات آن با استفاده از پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي نوريک و مقياس اضطراب و افسردگي در يک نمونه ۱۰۰ نفري از سالمندان منطقه ۲ تهران جمع آوري شد. براي تحليل داده ها از آزمونهاي رگرسيون و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه حاکي از آن است که ميزان اضطراب و افسردگي در سالمندان به ترتيب ۴۴٫۰ و ۴۰٫۰ بود. با استفاده از آزمون همبستگي نشان داده شد که تمامي انواع حمايت هاي اجتماعي (مادي، عاطفي، کارکردي و ساختاري) با اضطراب و افسردگي رابطه معکوس و معني داري داشتند. نتايج آزمون رگرسيون چند گانه نشان داد که حمايت هاي مادي و ساختاري پيش بيني کننده هاي معناداري براي سالمندان داراي اضطراب و حمايت مادي پيش بيني کننده معنادار سالمندان افسرده بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بر نقش مهم عوامل اجتماعي تعيين کننده سلامت به ويژه حمايت هاي اجتماعي در اختلالات رواني در سالمندان تاکيد دارد. توجه به اين منبع ارزان اقتصادي براي مقابله با اضطراب و افسردگي در سالمندان و در نتيجه بهبود کيفيت زندگي آنان از اهميت شاياني برخوردار مي باشد.