مقاله نقش خانواده نابسامان بر پديده كودكان كار (مطالعه موردي: استان يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انتظام اجتماعي از صفحه ۲۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: نقش خانواده نابسامان بر پديده كودكان كار (مطالعه موردي: استان يزد)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودك
مقاله كودكان كار
مقاله خانواده نابسامان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ميمندي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري قورتاني صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله و هدف: ميليون ها کودک در سراسر جهان در خيابان ها کار و زندگي مي کنند؛ چنانکه از پديده كودكان كار به عنوان تراژدي شهرهاي بزرگ جهان معاصر ياد مي شود. در كشور ما نيز حضور كودكان در محيط كار به اشكال مختلف و در بيشتر موارد به علت وجود خانواده نابسامان همواره وجود داشته است؛ شهر يزد نيز از اين پديده مستثني نيست. گسترش اين پديده، در سال هاي اخير به حدي است كه واكنش افكار عمومي را برانگيخته است. هدف اصلي اين مقاله بررسي نقش خانواده نابسامان در بروز پديده كودكان كار پرداخته مي شود.
روش: روش تحقيق مرجع مقاله حاضر از نوع توصيفي – تحليلي است كه با روش پيمايش و با استفاده از ابزار پرسشنامه، كودكان كار پذيرش شده در مركز كودكان خياباني استان يزد را كه بر اساس آمار سازمان بهزيستي استان يزد، ۲۱۰ نفر مي باشند، مورد مطالعه قرارداده است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه عواملي چون بيکاري سرپرست خانواده و فقر اقتصادي خانواده ها، خشونت خانوادگي و فقدان الگوهاي تربيتي سالم در رفتار والدين با يكديگر وكودك و اعتياد والدين در بروز پديده كودكان كار نقش داشته اند. در بين اين عوامل، خشونت والدين نسبت به کودک و خشونت والدين نسبت به يکديگر بيشترين تاثير رادر بروز اين پديده داشته اند.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه رفتار نامناسب والدين با كودك، ناتواني اقتصادي خانواده، ناسازگاري و عدم تطابق سرپرست خانواده با نقش نظارتي و سرپرستي خود به علت استعمال مواد اعتيادآور به عنوان عوامل پديدآورنده پديده كودكان كار محسوب مي شود. همچنين مهاجرت هاي روزافزون به شهر يزد زمينه ساز تشديد اين پديده اجتماعي شده است.