مقاله نقش خشکه دار در تراکم زادآوري توده راش آميخته (مطالعه موردي: جنگل سردآبرود چالوس، مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: نقش خشکه دار در تراکم زادآوري توده راش آميخته (مطالعه موردي: جنگل سردآبرود چالوس، مازندران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زادآوري
مقاله خشکه دار افتاده و سرپا
مقاله درجه پوسيدگي
مقاله روشنه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچ يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات نوع و درجه پوسيدگي خشکه دارهاي افتاده و سرپا بر روي تراکم زادآوري گونه هاي چوبي، جنگل سردآبرود چالوس واقع در استان مازندران بررسي شد. براي اين کار، در خشکه دارهاي سرپا در دايره اي به شعاع ۵ متر به مرکزيت خشکه دار و در خشکه دارهاي افتاده، مستطيلي به عرض ۴ متر (۲ متر از هر طرف خشکه دار) و به طول خود آنها آماربرداري صورت گرفت. همچنين سطح روشنه ايجادشده به وسيله خشکه دارها اندازه گيري و درجه پوسيدگي خشکه دارها نيز تعيين شد. آناليز واريانس صورت گرفته نشان داد که بيشترين تعداد نهال در اطراف خشکه دارهاي سرپا و افتاده به گونه هاي ممرز و راش و کمترين آن ها به گونه پلت اختصاص دارد. سطوح مختلف روشنه ها (به ترتيب ۰، ۰-۱۲٫۵، ۱۲٫۵-۵۰، ۵۰-۱۱۳ و بزرگ تر از ۱۱۳ مترمربع)، بيشترين تا کمترين تراکم زادآوري را داشتند. تراکم زادآوري در درجات مختلف پوسيدگي خشکه دارهاي افتاده به صورت معکوس بود، به طوري که بيشترين تراکم زادآوري به درجه پوسيدگي چهارم و کمترين تراکم به درجه پوسيدگي اول اختصاص داشت، اما در ارتباط با درجه پوسيدگي خشکه دارهاي سرپا تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد.