سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین آدابی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناسایی کانی شناسی سنگهای کربناته برای درک درجه حرارت تشکیل، دیاژ، فشار گازکربنیک آتمسفرو ژئوشیمی کربناتها بسیار حائراهمیت است. جهت شناخت مینرالوژی کربناتهای عهد حاضر (مناطق حاره،معتدله وقطبی )می توان ازاشعه ایکس ،عناصر اصلی وفرعی ،اکسیژن وکربن ونیزازویژگی های تروگرافیکی موجود درآنها استفاده نمود. درسنگهای کربناته قدیم ترشناسایی مینرالوژی اولیه امری مشکل است ،زیرا تمام کربناتهای قدیمه به دلیل دگرسانی دیاژنتیکی ازآراگونیت به کلیست دارای منیزیم کم تبدیل می شود.لذا،استفاده ازاشعه وعناصری و فرعی و بکارگیری ویژگی ها جهت شناسایی تمام اجرای تشکیل دهنده کربناتها همیشه امکان بذیر نیست.