سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین سالم – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند
سیدحمید جزایری – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر به نقش ترک یب ش یمیایی و م ینرالی بر خواص ف یزیکی – مکان یکی کاش یهای پرسلان ی پرداخته شده است . ابتدا نمونه ها ی صنعت ی ته یه و آنال یز ش یمیایی و م ینرالی بر رو ی آنها انجام شده است و سپس ضمن محاسبه آنال یز شیمیایی فاز ش یشه مقدار جذب آب، دانس یته توده و واق عی، تخلخل باز و کل و بسته اندازه گ ی ری ش د . داده ها ی بدست آمده نشان داد که تخلخل بدنه پرسلان ی ب یشترین نقش را بر مقاومت خمش ی کاش ی پرسلان ی دارد بنحو ی که مقاومت نمونه های صنعتی از ۴۰ تا MPa 90 متغیر می باشد . همچنین تشکیل فاز مولایت در اکثر بدنه های سرامیکی مشاهده شد و این نتیجه بدست آمد که با افزایش ضریب تشکیل مولایت بر مقاومت مکانیکی بدنه های پرسلان استون ور افزوده می شود .