مقاله نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارايه الگوي پيشنهادي براي ارتقاي نظام آموزش عالي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارايه الگوي پيشنهادي براي ارتقاي نظام آموزش عالي كشور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله نظام آموزش عالي
مقاله الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنادان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: انديشمند ويدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي نقش دانشگاه در ايجاد سرمايه اجتماعي به منظور ارايه الگويي براي ارتقاي نظام آموزش عالي كشور است و با روش توصيفي پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشگاههاي آزاد استان كرمان در سال تحصيلي ۸۸ -۸۷ (۶۲۰ نفر) بودند كه 175 نفر به صورت نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين آنها انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته بود. از بررسي متون و پيشينه پژوهش ۵۴ متغير و زيرمولفه استخراج شد و بر اساس آن، پرسشنامه اول براي تعيين وضع موجود سرمايه اجتماعي تدوين گرديد. روايي محتوايي پرسشنامه را صاحبنظران تاييد كردند و پايايي آن پس از اجراي آزمايشي بين تعدادي از اعضاي هيات علمي،  از طريق ضريب آلفاي كرانباخ ۹۸/۰ محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي (تحليل عاملي و ضريب همبستگي) صورت گرفت. پس از انجام تحليل عاملي، ۷ مولفه اصلي و ۵۴ زيرمولفه شناسايي شد و با هويت سازماني، توانمندسازي، همكاري و نفع عمومي، تسهيم دانش و خلق سرمايه فكري، اعتماد و همبستگي، مديريت مشاركتي و آگاهي نامگذاري گرديد. نتايج نشان داد كه مولفه اصلي اعتماد و همبستگي از بالاترين ميانگين و مولفه مديريت مشاركتي از كمترين ميزان ميانگين برخوردار است و زيرمولفه هاي تعهد و تعلق، ميزان قدرت رهبري و مديريت، خيرخواهي و ديگرخواهي برقراري ارتباط بين افراد داراي دانش با افراد نيازمند به دانش آنها، قابليت دسترسي به افراد و گروههاي مورد نياز، بالاترين ميانگين را دارند، ولي زيرمولفه هاي تجليل و قدرشناسي، عدالت، جهتگيري به سمت هدف جمعي، پرورش نوآوري و خلاقيت، همبستگي در كل سازمان، مديريت مشاركتي پايين ترين ميانگين را دارند و نشان دهنده وضعيت نامطلوب در اين حوزه ها است. نتايج نشان داد كه بين نظر پاسخگويان از لحاظ متغير جنسيت، تحصيلات و سابقه كار تفاوت چنداني وجود ندارد، ولي توزيع نظر پاسخگويان در متغيرهاي مرتبه علمي و محل دانشگاهي محل خدمت يكسان نيست، به طوري كه در متغير مرتبه علمي، بيشترين سرمايه اجتماعي مربوط به استادان و كمترين مربوط به مربيان است. همچنين در متغير واحد دانشگاهي محل خدمت، شهرستان زرند و كرمان به ترتيب، بالاترين و پايين ترين ميزان سرمايه اجتماعي را دارند. نتايج نشان داد كه جو اين دانشگاهها پيش نياز اصلي را براي ايجاد و ارتقاي سرمايه اجتماعي ندارد و نقش  آنها در اين زمينه ضعيف است. بر اساس يافته هاي حاصل از پرسشنامه اول و دوم، شامل ۵ بخش (فلسفه و اهداف، مباني نظري،  چهارچوب ادراكي، مراحل اجرايي، نظام ارزشيابي) تدوين گرديد و سپس با استفاده از روش اميد رياضي با ۹۶/۰ اعتبارسنجي شد.