سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پویان مهدیان – دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت

چکیده:

بهکارگیری دانش مدرن و فنآوریهای صنعتی آثار مثبت و منفی به همراه داشته است . این دانش موجب افزایش کارایی و بازده کشاورزی، آسیب به محیط زیست و … شده است . بنابراین دستیابی به توسعه پایدار ضروری شناخته شد . یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار به کارگیری شیوههای سازگار با طبیعت است . دانش بومی به عنوان بخشی از سرمایه و گنجینه ملی هر قوم، نقش بنیادین و بسزایی در دستیابی به شیوههای مناسب و سازگار با طبیعت، از راه بررسی و تلفیق علمی این نوع دانش کهن با روشها و علوم نوین دارد . در این مقاله سعی شده است اهمیت و ویژگیهای دانش بومی و رسمی بیان شود و راهحلی برای توسعه پایدار کشاورزی ارائه گردد . همچنین به این موضوع اشاره شده است که دو حوزه دانش سنتی و صنعتی هیچگونه تقابل و تضادی با هم ندارند و در فرایند دستیابی به توسعه پایدار مکمل یکدیگرند