مقاله نقش درآمدهاي پايدار توسعه شهري در برنامه ريزي فضايي-کالبدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در هويت شهر از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: نقش درآمدهاي پايدار توسعه شهري در برنامه ريزي فضايي-کالبدي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکومت محلي
مقاله درآمد پايدار
مقاله فدراليسم مالي
مقاله نابرابري اجتماعي
مقاله جدايي گزيني طبقاتي
مقاله برنامه ريزي فضايي-کالبدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عندليب عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت قدم سيدمحمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مقوله هاي حائز اهميت در نيل به توسعه پايدار شهري، درآمدهاي پايدار مي باشد که نقش بسيار تاثيرگذار و تاثيرپذيري در برنامه ريزي فضايي-کالبدي شهرها دارد. از طرفي با توجه به اهميت موضوع منافع عمومي و خصوصي در اتخاذ سياست هاي توسعه شهري و با هدف شناخت روابط متقابل ميان شاخص هاي موثر، اين مقاله به بررسي موضوع در چارچوب نظريات حکومت هاي محلي، فدراليسم مالي، فضاهاي شهري، نابرابري اجتماعي، جدايي گزيني فضايي و محورهاي عملکرد نظريه محتوايي (کالبدي) مي پردازد.
در اين رابطه نظام تامين منابع مالي شهر با استقرار درآمدهاي پايدار و لحاظ نگرش محله محوري مبتني بر برنامه ريزي مشارکتي با حضور مديران، متخصصان، شهروندان، سرمايه گذاران و موسسات مالي در قالب حکومت هاي محلي (مديريت يکپارچه شهري) سازماندهي مي گردد. از نتايج حاصله در بهبود توسعه ناموزون شهري بر مبناي تعادل بخشي مي‌توان به فرهنگ سازي، آموزش، امنيت سرمايه گذاري، تدوين يکپارچه ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات مالي، پايداري کالبدي مبتني بر شاخص هاي برنامه ريزي فضايي-کالبدي اشاره نمود.