سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کاظمیان – اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی – اداره کل پزشکی قانونی است
عباس صحافیان – اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی – اداره کل پزشکی قانونی است
علی کاظمیان – اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی – اداره کل پزشکی قانونی است

چکیده:

مواجهه با حوادث دسته جمعی طبیعی، تروریستی، و … در طی سالیان اخیر اهمیت حضور تیمهـای منـسجم پزشـکی قانونی را بیش از پیش روشن می نماید . تیم ویژه دندانپزشکی قانونی با حضور در این مجموعه و اقدام در طی سه بخش مجـزا شامل الف ) ارزیای بعد از مرگ و انجام رادیولوژی دندانی ب ) بررسی اسناد دندانی قبل از مرگ ج ) بررسی اسناد دندانی بعـد از مرگ، تحلیل کامپیوتری و مقایسه اسناد،تحت کنترل مرکز تعیین هویت، نقش مهمی را در تمایز بین افراد و تـشخیص هویـت فوت شدگان اعمال مینماید .
بحث : از بین رفتن بافت نرم اجساد خصوصا در حـوادث بـزرگ ماننـد آتـش سـوزیها، سـقوط هواپیمـا و … اهمیـت و کـارکرد دندانپزشکی قانونی را مضاعف می نماید، لزوم آمادگی قبلی و تجهیز بخشها به صورت الف – برنامه ریزی و طبقه بنـدی نیروهـا ب – تربیت نیروهای متخصص و کارآمد و ج – تهیه امکانات لازم، سه نکته اساسی در مواجهه با حوادث میباشد . آگاهی دقیـق از
شکل، اندازه و زمان رویش دندانها و نیز ویژگیهای بافت نـرم و تفاوتهـایی کـه در دو جـنس یـا نژادهـای مختلـف وجـود دارد، همچنین اطلاع از درمانهای رایج و جدید دندانپزشکی در حیطه ها یی همچون ترمیمهـای دنـدانی، پروتزهـای دنـدانی، درمـان ریشه دندانها، دستگاههای ارتودنسی و یا جراحی های فک و صورت میتواند کارآیی دندانپزشکی قانونی را در تـشخیص هویـت اجساد افزایش دهد . نتیجه : مهمترین طرحی که میتواند برای افزایش کارآیی تیم دندانپزشکی قانونی در تشخیص هویت اجساد درایران مورد توجـه قرار گیرد، لزوم تهیه پرونده دندانی برای کلیه بیماران توسط دندانپزشکان است، زیرا در صورت دسترسی به اسناد دندانی قبـل از مرگ، دندانپزشک قانونی میتواند با استفاده از اطلاعات دندانی بعد از مرگ، هویت قربانی را تشخیص دهد . همچنین " تع بیه نام بیمار بر روی دست دندان کامل " ، " نگهداری کلیه فیلمهای رادیوگرافی بیماران " و " ایجاد شبکه های کامپیوتری از پرونـده های دندانی افراد " ، میتواند دارای اهمیت ویژه باشد . لزوم تشکیل و استقرار یک تیم تخصصی دندانپزشـکی قـانونی در منـاطق مختلف، اجرایی نمودن پیشنهادات مذکور را جدی تر خواهد نمود .