سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شیوا مقصود – سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، وزارت نیرو ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهم و ضروری هر جامعـه حفـظ و نگـه داری انرژیهای موجود و یادگیری فرهنـگ مصـرف بهینـه اسـت . آشنایی علمی و عملی با بهینه سازی مصرف انرژی در مفهوم ، تکنیک و کاربرد در قرن حاضر از ضروریات است . زیرا اولا " تقاضا برای مصارف حامل هـای مختلـف انـرژی روز بـه روز افزونتر میشود و ثانیا " مشاهده می گردد بسیاری از جوامع بـه علت عدم آگاهی و آشنایی کامل با نحوی استفاده صحیح آن ، زمینه اتلاف و نابودی منابع ارزش مند انرژی و آلودگی محـیط زیست را ایجاد میکنند . تجارب جهانی نشان داده است برای یادگیری ترویج فرهنگ
بهینهسازی مصـرف انـرژی در جوامـع ، تـدوین اسـتراتژها و سیاستهـای آموزشـی، انگیزشـی در بخـش هـای مسـکونی، عمومی ، تجاری و صنعتی اجتناب ناپذیراست . از این رو بـه دلیل عدم انگیزه بـرای کـاهش مصـرف، اجـرای برنامـه هـای آگاهسازی ، حساس سازی و آموزشی اقشار مختلف جامعه به منظور ارتقاء سطح فکر ، دانش و ایجاد انگیزه ، می تواند کمـک شایانی به اعمال سیاست های کلا ن و منطقـی نمـودن مصـرف انرژی درکشور بنماید .
با عنایت به این مهم کـه نیـروی انسـانی سـرمایه ارزشـمندی است که مهم ترین رکن هر نظامی را تشـکیل مـی دهـد توجـه صحیح به آموزش، آگاهسازی و اطلاع رسانی نیروی انسانی به مثابــه ارزشــمندترین و بزرگتــرین ثــروت در جوامــع بعنــوان مسأله ای حائز اهمیـت در عصـر حاضـر مـورد توجـه بسـیاری ازدولتها بـوده است . در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نیـز به منابع انسانی، آموزش و اطلاع رسانی کیفی تاکید شده است . لذا آگاهیدادن و اط لاعرسانی به اعضای جامعـه در خصـوص راهکارهــای کــاهش مصــرف انــرژی ، چگــونگی مــدیریت وممیــزی انــرژی و اطــلاعرســانی در خصــوص بحــران و کمبودهای احتمالی، بخش مهمی از فرآیند فعالیت آموزشـی و تغییر رفتار مصرف کنندگان را دربرمیگیرد . ] [ ۱ ارزیابی برگهای نظر سنجی و پیشنهادات آ مـوزش گیرنـدگان شرکت کننده در د ورههای آموزشی بهینه سازی مصرف انـرژی (۸۳-۸۵) که بیش از ) ) %۶۹ آنان اثربخشی دوره هـای مـذکور را در ارتقاء دانش، کسـب آ گـاهی و آشـنایی بـا راهکارهـای بهینهسازی مصرف انرژی خیلی زیاد و یا عـالی اعـلام نمـوده وبیش از ) %۹۴) آنان متقاضی استمر ار دوره های آموزشی فوق بودند مؤید این ادعا است . این مقاله با برجسته نمودن نقش آموزش و آگاهسازی پیرامون بهینهسـازی مصـرف انـرژی و اثـرات ویـژه آن ب ـــ ر جامعـ ه خصوصا " بانوان در جهت ترویج موضـوع هـدف بـه شـکلی عمیق ، گسترده و فراگیر بـا توجـه بـه راهکارهـای آموزشـی تدوین گردیده است .