سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۶۴
نویسنده(ها):
جلال ابراهیمی – فارغ التحصیل، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی، مدیریت،دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد بناب
محمدحسن ابراهیمی – دانشجو، کارشناسی ارشد حفاظت اطلاعات،اطلاعات، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه فارابی

چکیده:
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر دولت الکترونیک در جلوگیری از گرایش کارکنان به فساد اداری در سازمان های دولتی منتخب شهرستان اهر می باشد. برای این منظور، فساد اداری براساس نظریه های حبیبی و آمنولدسن در ۷ بعد( فساد استخدامی، فساد در توزیع حقوق و مزایا، کلک های اقتصادی، اختلاس و سوء استفاده مالی، استفاده شخصی از اموال و وسایل دولتی، رشوه و کم کاری ) تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و ۷ فرضیه فرعی تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان سازمان های دولتی منتخب شهرستان اهر می باشد که تعداد آنها ۴۴۱ نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، ۲۰۸ نفر برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ائی که با توجه به تعریف عملیاتی فساد اداری بر اساس نظریه های حبیبی و آمنولدسن و دولت الکترونیک تنظیم شده است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. پرسشنامه ها جمع آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و بااستفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که دولت الکترونیک از ۷ بعد فساد اداری ذکر شده فقط در ۲ بعد کلک های اقتصادی و رشوه در جلوگیری از گرایش کارکنان به فساد اداری در سازمان های دولتی منتخب شهرستان اهر مؤثر است.