مقاله نقش رابطه رومانتيک و رفتارهاي غيرکلامي در پيش بيني خوش نودي زناشويي در زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: نقش رابطه رومانتيک و رفتارهاي غيرکلامي در پيش بيني خوش نودي زناشويي در زنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه رومانتيک
مقاله رفتارهاي غيرکلامي
مقاله خوش نودي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دستغيب زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه يرومانتيک و رفتارهاي غيرکلامي متغيرهايي اند که بر خوش نودي زناشويي زنان تاثير مي گذارند. با توجه به آن که بر پايه نتايج پژوهش ها، زنان داراي خوش نودي کم تر مشکلات روان شناختي بيش تري را تجربه مي کنند اين پژوهش با هدف روشن کردن نقش رابطه يرومانتيک و رفتارهاي غيرکلامي در پيش بيني خوش نودي زناشويي در زنان همسردار شهرشيراز صورت گرفت.
نمونه پژوهش را ۱۸۰ نفراز زنان کارمند همسردارشهر شيراز، که به گونه تصادفي ساده انتخاب شدند، تشکيل مي دهد و براي گردآوري داده ها نيز از مقياس رابطه يرومانتيک،فهرست رفتارهاي غيرکلامي، و «پرسش نامه رضايت زناشويي» استفاده شده است.
نتايج نشان مي دهد ميان خوش نودي زناشويي و رابطه رومانتيک و رفتارهاي غيرکلامي هم بستگي معنادار وجود دارد، اماميان سازه هاي ناايمني رابطه رومانتيک و خوش نودي زناشويي هم بستگي معنادار ديده نمي شود، هم چون اين، رابطه رومانتيک پيش بيني کننده نزديک به ۲۰ درصد خوش نودي زناشويي زنان همسردار است.