مقاله نقش راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: نقش راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي مديران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي مديران
مقاله راهبردهاي مديريتي
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله سبک رهبري
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مقدم اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف اين پژوهش تعيين ميزان نقش راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي مديران بوده است.
روش: جامعه آماري ۱۰۱۲ نفر از مديران عالي، مياني و عملياتي يکي از سازمان هاي کشوري در ستاد، مراکز استان ها و شهرستان هاي ۱۳ استان بوده است. نمونه ها از طريق نمونه گيري خوشه اي و تصادفي منظم انتخاب شدند گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. روايي ابزار سنجش به وسيله اساتيد و صاحب نظران حوزه توانمندسازي تاييد و پايايي آن نيز پس از اجراي آزمايشي (α=۰٫۸۹۲) تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ميانگين، انحراف معيار، آزمون کولموگراف- اسميرنوف، آزمون فريدمن و آزمون کروسکال واليس انجام شد.
يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد در بين راهبردهاي مديريتي، عامل تدارک منابع بيشترين تاثير و عامل ساختار کمترين ميزان تاثير را در توانمندسازي مديران داشته اند.
نتيجه گيري: رتبه بندي راهبردهاي مديريتي موثر بر توانمندسازي مديران به ترتيب شامل تدارک منابع، شفافيت نقش، پاداش، حمايت، ارزيابي عملکرد، فناوري اطلاعات، سبک رهبري و ساختار بوده است.