مقاله نقش راهبردهاي مقابله اي در پيش بيني اضطراب شناختي- جسماني و اعتماد به نفس ورزشکاران انفرادي و تيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: نقش راهبردهاي مقابله اي در پيش بيني اضطراب شناختي- جسماني و اعتماد به نفس ورزشکاران انفرادي و تيمي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای مقابله ای
مقاله اضطراب شناختی-جسمانی
مقاله اعتماد به نفس
مقاله ورزشکاران تیمی
مقاله ورزشکاران انفرادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزي محمد ع.
جناب آقای / سرکار خانم: آرياپوران سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: پژوهش ها به نقش راهبردی مقابله ای در تعدیل اضطراب رقابتی و اعتماد به نفس ورزشی اشاره کرده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش راهبردی مقابله ای در پیش بینی اضطراب شناختی-جسمانی و اعتماد به نفس ورزشکاران انفرادی و تیمی بود.
روش ها: نمونه آماری شامل ۷۰۰ نفر از ورزشکاران تیمی و انفرادی استان کرمانشاه بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین ۵ شهرستان انتخاب و پرسشنامه های راهبردی مقابله ای در ورزش رقابتی و مقیاس اضطراب رقابتی را تکمیل نمودند. روش تحقیق این پژوهش همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی ساده، رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس چند متغیری استفاده شده است.
یافته ها: بین راهبردی مقابله ای مبتنی بر عمل و هیجان با اضطراب شناختی-جسمانی و بین راهبردهای مقابله ای مبتنی بر عمل با اعتماد به نفس ورزشی، رابطه معنادار وجود داشت (P<0.0005). راهبردهای مقابله ای مبتنی بر عمل و راهبردهای مقابله ای مبتنی بر هیجان، ۰٫۷۷۹ واریانس اضطراب شناختی-جسمانی و ۰٫۵۴۱ واریانس اعتماد به نفس ورزشی را تبیین کردند (P>0.001) میانگین نمرات اضطراب شناختی-جسمانی در ورزشکاران تیمی و اعتماد به نفس ورزشکاران انفرادی، بیشتر بود (P>0.001)، اما ورزشکاران تیمی و انفرادی در راهبردهای مقابله ای متفاوت نبودند.
نتیجه گیری: راهبردهای مقابله ای مبتنی بر عمل، اضطراب شناختی-جسمانی را کاهش و اعتماد به نفس ورزشی را افزایش می دهد. اما راهبردهای مقابله ای مبتنی بر هیجان، تاثیر برعکس دارد. به همین دلیل آموزش راهبردهای مقابله ای مبتنی بر عمل پیشنهاد می شود.