مقاله نقش راهكارهاي اجتماعي در افزايش بهره وري و كارايي در تعاونيهاي توليد گندم مطالعه موردي استان خراسان جنوبي در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نقش راهكارهاي اجتماعي در افزايش بهره وري و كارايي در تعاونيهاي توليد گندم مطالعه موردي استان خراسان جنوبي در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني توليد روستايي
مقاله راهکار اجتماعي
مقاله گندم
مقاله خراسان جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: قلي نيا محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا كه دليل اصلي تشكيل تعاونيهاي توليد روستايي، اصلاح ساختار نامطلوب نظام بهره برداري كشاورزي و توسعه متوازن روستايي است، در مطالعه حاضر اثر راهكارهاي اجتماعي بر پيشرفت تعاونيهاي توليد گندم بررسي شده است.
تحقيق حاضر ميداني و از نوع توصيفي- همبستگي است. کارشناسان فعال در تعاونيهاي توليد استان (۳۷ نفر) جامعه آماري تحقيق را تشكيل مي دهند. روايي پرسشنامه با کسب نظر گروهي از کارشناسان و استادان ترويج و آموزش کشاورزي تاييد شد. با توجه به ضريب محاسبه شده براي آزمون آلفاي کرونباخ (۰٫۸۶)، اعتبار پرسشنامه نيز به تاييد رسيد.
نتايج نشان داد كه در ميان راهكارهاي اجتماعي، نوع همكاري مدير عامل با اعضاي تعاوني، عامل توزيع نهاده و كارگاه هاي آموزشي و ترويجي مهمترين راهكارهاي اجتماعي اثرگذار بر كاركرد تعاونيهاي توليد روستايي به شمار مي آيند. همچنين ميان متوسط سالانه توليد گندم تعاونيها و عامل مشاركت اعضا ارتباط مثبت و معني دار وجود دارد.