سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طاهر روشندل اربطانی – دکتری تخصصی مدیریت رسانه و استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

بی تردید رشد صنعت بیمه در هر کشوری یکی از معیارهای توسعه و رشدیافتگی محسوب می شود . درکشور ما علی رغم رشد کمی و کیفی این صنعت در ابعاد مختلف آمار حکایت از آن دارد که تا رسیدن بهوضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد . د ر جستجوی علل موجد این شکاف عوامل متعددی مطرحند که ازمیان آنها عوامل فرهنگی بیشتر خود نمایی می کنند به نحوی که توسعه اساسی در این زمینه مستلزم استقرارفرهنگ مناسبی بدین منظور می باشد. در این میان رسانه های جمعی به عنوان منبع غالب شکل گیری و بدیهیانگاشته شدن واقعیت های اجتماعی نقش بسزایی در فرهنگ سازی بیمه در جامعه می توانند داشته باشند چه اینکه آنها با دارا بودن کارکردهای مهمی چون اطلاع رسانی، آموزش، سرگرم سازی، تبلیغ و ترویج از ظرفیت تاثیر گذاری بالایی در ابعاد مختلف حیات اجتماعی برخوردارند . به همین منظور مقاله حاضر درصدد است باارائه الگویی مفهومی به بررسی نقش این ابزارهای مهم ارتباطی در نهادینه کردن و فرهنگ سازی بیمه درجامعه بپردازد. بر اساس الگوی ارائه شده رسانه های جمعی از طریق اثرگذاری بر چارچوب های شناختی،هنجاری و تنظیمی جامعه م یتوانند فرهنگ مناسبی را بدین منظور به وجود آورند.