مقاله نقش رسانه ها در رشد هويت ملي نوجوانان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۳۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: نقش رسانه ها در رشد هويت ملي نوجوانان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه ها
مقاله رشد
مقاله علايم
مقاله نمادها
مقاله نوجوانان
مقاله هويت ملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني انجداني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پورشهرياري مه سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسي نقش رسانه ها (تلويزيون، رايانه، کتاب ها و مجلات غيردرسي و ماهواره) در رشد هويت ملي نوجوانان پرداخته است. به اين منظور، ۴۴۰ نفر از نوجوانان مدارس راهنمايي و دبيرستان شهر تهران، به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي سنجش هويت ملي، شناخت علايم و نمادهاي ملي، ميزان استفاده از رسانه ها و ويژگي هاي فردي و خانوادگي، پرسشنامه اي محقق ساخته به کار گرفته شد و داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آماري آزمون t، همبستگي اسپيرمن، تحليل عاملي اکتشافي و رگرسيون چند متغيره مورد پردازش قرار گرفت. نتايج نشان داد ميزان استفاده از راديو-تلويزيون و رايانه، رشد هويت ملي و شناخت علايم و نمادهاي ملي را پيش بيني مي کند. استفاده از کتاب ها و مجلات غيردرسي و پايگاه اجتماعي-اقتصادي، نيز پيش بيني کننده ميزان شناخت علايم و نمادهاي ملي هستند.