سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیوان رئیسی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
جرزی اسپونار – استاد دانشکده مهندسی معدن، فلزات و مواد، دانشگاه مک گیل کانادا

چکیده:

در این تحقیق بافت پوشش حاصل از یک حمام ساده سولفاتی روی و پارامترهای مؤثر بر آن مـورد بررسـی قـرار گرفتند . بر روی سطح الکتروپولیش فـولاد بـافتی غیـر فـایبر از صـفحات هرمـی (۱۱⋅۵) و (۱۱⋅۶) یافـت شـد کـه مورفولوژی تپه ماهوری ( ریجز ) را ارائه می داد . با افزایش پتانسیل اضافی رسوب، جزء بافـت فـایبر صـفحه (۰۰⋅۲) قاعده نیز آشکار شد که به خرج بافت غیر فایبر صفحات هرمی (۱۱⋅۵) و (۱۱⋅۶) بوجود آمده بود . این بافت فایبر، مورفولوژی ˝ پلیتلت ˝ را در پوشش ارائه می داد . مطالعات انجام شد ه نشان داد کـه بافـت غیـر فـایبر ناشـی از رشـد
اپیتکسی ˝ روی ˝ بر روی سطح فولاد الکتروپولیش است . مشاهدات میکروسکوپی AFM جوانـه زنـی دو بعـدی و رشد دسته ای روی را در رشد اپیتکسی تأیید کرد در حالی که بافت فایبر به جوانه زنـی سـه بعـدی و رشـد جـانبی روی نسبت داده شد که با افزایش پتانسیل اضافی رسوب تشدید میشد .