سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا برفوئی –
مجید صفرزاده –
هدیه درویشیان –

چکیده:

تحول اساسی ذھن بشر پیرامون دو مفھوم ھنر و مدیریت از انقلاب صنعتی و رونق کارخانھ داری شکل می گیرد، یعنی زمانی کھ صاحبان مشاغل و کارخانھ داران از یک سو بھ مفاھیم مدیریتی توجھ نشان می دھند و از دیگر سو بھ نقش مھم ھنر و چگونگی محیط کار گوشھ نظری دارند. شاید ھمین امر ھم باعث ظھورمفھومی بھ نام ارگونومی شد. با ظھور ھنر دکوراسیون و جدی شدن مفاھیم ھنر محیطی در قرون اخیر بحث داغ سازگاری محیط کار با کارکنان قوت گرفت تا امروزه بھ صورت یک علم در کنار ھنر بھ ادامھ حیات بپردازد و جالب آنکھ محکم ترین پیوند علم و ھنر نیز در ھمین زمینھ است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این است تا با بیان تجربیات و تعاریفی کھ از منابع بسیار محدود استخراج کرده است بپردازد و بیشتر با تکیھ بر دانش و تجربیات ھنری خود پلی را میان ھنر و مدیریت ایجاد کند پلی کھ قصد ندارد تا مفاھیم مدیریت ھنری و یا ھنر مدیریتی را بررسی کند بلکھ تلاش می کند تا نقش ھنر را مدیریت سازمان واکاوی کرده و بر لزوم آگاھی نسبی مدیران از مفاھیم اولیھ ھنر تاکید کند. این نوشتار مبتنی بر این فرضیھ شکل گرفتھ است کھ بھ نظر می رسد نقش و کارکرد رنگ در سازمان بھ پویایی و افزایش کارایی سازمان منجر می شود و در پی پاسخ بھ این سوال است کھ آیا وجود حداقل اطلاعات ھنری در یک سازمان و توجھ مدیران آن بھ مفاھیم ھنری می تواند باعث افزایش راندمان کاری سازمان شود یا خیر؟ و اینکھ میزان این اثر گذاری تا چھ حد است؟