مقاله نقش روش زايماني در سلامت روان پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۲۶ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: نقش روش زايماني در سلامت روان پس از زايمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله زايمان طبيعي
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منگلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مبيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال در سلامت رواني پس از زايمان باعث بروز مشکل در برقراري ارتباط و عملکرد اجتماعي زنان مي گردد. لذا شناخت عوامل خطرساز حايز اهميت است. پژوهش حاضر به منظور بررسي نقش روش زايماني در سلامت روان پس از زايمان صورت گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه هم گروهي، داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي و آزمون SCL-90-R از ۲۲۷ زن نخست زا (۱۱۳ سزارين و ۱۱۴ زايمان طبيعي) مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهرستان شهر بابک که در متغيرهاي سن، تحصيلات، شغل، تحصيلات و شغل همسر، خواسته بودن بارداري، رضايت از جنس جنين، برخورداري از حمايت اطرافيان و وضعيت رواني سه ماهه پاياني بارداري مشابه بودند، در ۶ هفته پس از زايمان جمع آوري گرديده و با بهره گيري از آزمونهاي کاي اسکوئر، من ويتني و ويل کاکسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين نمرات اختلال رواني به شکل معني داري در زنان سزاريني در دوره پس از زايمان در مقايسه با گروه زايمان طبيعي(P<0.001)  و نسبت به سه ماه آخر بارداري(P<0.001)  بيشتر بود.
نتيجه گيري: سزارين پيامدهاي رواني براي مادر، کودک و خانواده اش خواهد داشت و ارايه مشاوره دقيق توسط تيم بهداشت به مادران باردار جهت انتخاب نوع زايمان ضروري است.