سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسن مجتبائی – محقق گروه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی صنایعIT دانشگاه

چکیده:

پس از استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان در اغلب سازمان ها بهبود چشمگیری دی ده نم ی شود و موجب نگرش منفی نسبت این استانداردها می گردد. رویکرد شش سیگما بعنوان کلید موفقیت سازمان ها در بهبود ونوآور ی ، ابتد ا کلی هفرایندهای تجاری و محصول را تحت کنترل در آورده و حرکت در سطح افزایش سیگماها(بهبود سطح فرایندی) را شروع م ی کند. طبعًا در سطح پایین سگماها ،۲б ،۱б) و۳ مسائلی شناسائی و حل خواهند شد که نیازی به تکنیک ی ا ابزاره ای ن وین مهندسی ندارند و سازمان می تواند به راحتی در اغلب موارد مسائل را شناسائی و حل نماید . ولی با حرکت به سطح با لای سیگماها نیاز به ابزارهای نوین و تحلیل گر مهندسی نیاز می شود ، جعبه ابزار دانش خلاق ی ت شناس یTRIZ با ر ویکرد نوآوری در سازمان به عنوان یکی از این ابزارها ، اقدام به شناسائی و حل مسائل می نماید . در این مقاله مؤلف براساس تجربیات بدست آورده در این خصوص ، ضمن معرفی اجمالی سیستم مد یریت کیفی ت و موانع وشکالات آن و حلقهDMAIC به کار برد ابزارهای مهندسیTRIZ در هر مرحله از این چرخه از جمله تشک یل ماتر یس تناقض ها در مرحله اندازه گیری ، بکار گیری مدل ماده – میدان در تجزیه و تحلیل ، ارائه راه حل ه ای استانداراد در مرحله بهبود و … می پردازد و نحوه ای استفاده از هر مدل را بطور همزمان در سیستم مدیریت کیفیت تشریح می نمای دو مزای ای آن رانیز تا حد امکان توضیح می دهد