مقاله نقش زبان در هويت ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: نقش زبان در هويت ملي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان
مقاله زبان قومي
مقاله زبان ملي
مقاله هويت
مقاله قوميت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زبان و هويت، دو جزء جدايي ناپذير در تشکيل زيرساخت هاي جوامع بشري درعرصه روابط فردي و اجتماعي است. در اين مقاله، ارتباط اين دو مقوله را بررسي مي کنيم و مي کوشيم نقش زبان را در بسترسازي و ايجاد هويت ملي تحليل کنيم. اين تحقيق از نوع کتابخانه اي است و به روش مروري انجام شده است. براي دست يافتن به نظريه هاي صاحب نظران و کارشناسان، منابع مختلف از جمله مجله هاي تخصصي، پايگاه هاي اينترنتي و کتاب ها را مطالعه کرده ايم. انقلاب اطلاعات در چند دهه قبل و به دنبال آن، فرايند جهاني سازي که مرزهاي زباني و هويتي را درنورديده است، به طور فزاينده اي بر لزوم پرداختن به مساله زبان و هويت تاثير گذاشته است، بنابراين، در پژوهش حاضر، مفاهيم هويت، هويت قومي، هويت ملي و تاثيرپذيري آنها از زبان، زبان قومي، زبان ملي و ارتباط آنها با هويت؛ برخي نظريه هاي زباني درباره هويت، مصداق هاي زباني اي که در ايجاد هويت موثرند و نقش ادب ديني در هويت ملي به ويژه ايراني را بررسي کرده ايم. درنهايت، تحليل نظريه ها و مصداق ها مويد نقش مهم زبان در ايجاد هويت قومي و ملي است و احترام گذاشتن به زبان قوميت ها و توجه بيشتر به زبان ملي به منزله ابزار مهم ارتباط دولت با ملت و ريسمان اتحاد و انسجام اقوام مختلف پيشنهاد مي شود.